Prano Majausko ataskaita 2022 m. tarybos suvažiavime

Prano Majausko ataskaita 2022 m. tarybos suvažiavime

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos 2022 m. suvažiavimas

2022 m. kovo 21 d. Lietuvos sporto muziejaus patalpose įvyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) Kauno apskrities tarybos suvažiavimas. LTOK Kauno apskrities taryba, kaip struktūrinė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizacija, narystės pagrindu vienija Kauno apskrityje gyvenančius, dirbančius ir besimokančius olimpiečius, sportininkus, sporto veteranus, rėmėjus. Savo veiklą organizavo pagal Lietuvos Respublikos instituciją, Visuomeninių organizacijų, Kūno kultūros ir sporto įstatymus, poįstatyminius aktus, Olimpinę Chartiją ir savo įstatus. Propagavo ir įgyvendino olimpines idėjas, skleidė olimpinę dvasią tarp Kauno apskrities gyventojų, bendradarbiaudama su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto tarybomis, sporto federacijomis (sąjungomis ir asociacijomis), apskrityje dirbančiais miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto skyriais bei kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Pagrindiniu tikslu laikė kūno kultūros ir sporto priemonėmis dvasiškai ir fiziškai lavinti gyventojus, stiprinti jų sveikatą ir gerinti darbingumą, aiškino žmonėms kūno kultūros ir sporto reikšmę žmogaus gyvenime, įtraukiant vaikus, jaunimą, vyresnio amžiaus žmones į sistemingas kūno kultūros pratybas, padėjo žmonėms, siekusiems aukštų sportinių rezultatų, socialiai adaptuotis, baigiant ir baigus sportinę karjerą. Domėjosi buvusių Lietuvos rekordininkų, pasaulio, Europos prizininkų ir čempionų, olimpiečių tolimesne veikla, sveikata, jų sukaupto įvairiapusio patyrimo panaudojimu. Rūpinosi jų socialinėmis garantijomis. Rengė konferencijas, tarybos posėdžius programoms bei organizaciniams klausimams aptarti. Teikė tarybos nariams informacinę, metodinę, juridinę, organizacinę pagalbą. Aktyviai dalyvavo Kilnaus elgesio („Fair play“), „Sportas visiems“ propagavimo darbe. Rėmėsi LTOK programomis rengiant olimpines dienas. Rengė Kauno apskrities vaikams olimpiadas, skirtas olimpinėms žaidynėms pažymėti, su Lietuvos sporto muziejumi, sporto federacijomis, žurnalistais, sporto metraštininkais sporto veteranais studijavo Lietuvos sporto, olimpinio judėjimo istoriją ir praktiką, rūpinosi jos aprašymu ir propagavimu, leido ir platino sportinę informacinę medžiagą. Rėmė sporto muziejaus darbą. Pastoviai rengė sporto veteranų ir žmonių su negalia renginius, Tarybos narių susitikimus su įvairaus amžiaus gyventojais. Ieškojo rėmėjų savo veiklos programoms įgyvendinti, gynė Tarybos narių teises ir jiems atstovavo. Rūpinosi, kad būtų išsaugota visiška LTOK ir Tarybos autonomija, saugojo Lietuvos olimpinį judėjimą nuo politinio, ekonominio, religinio ir kitokio spaudimo.

Vadovaujantis vykusių tarybos valdybos posėdžių nutarimais ir veiklos programa 2021 m. buvo surengta įvairaus masto renginių. Vieni iš ryškiausių renginių buvo „Ir stok už garbę Lietuvos“ surengimas. Kaip ir kiekvienais metais sėkmingai buvo vykdomas vaikų trikrepšio turnyras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, kuriame dalyvavo per du tūkstančius vaikučių iš visos Lietuvos vaikų darželių. Kaip ir kiekvienais metais buvo surengtos įvairaus masto varžybos ir žaidimai Šilų giraitėje, esančioje Šilų gyvenvietėje prie Baltijos kelio bei Šilų gyvenvietės vaikų priėmimas Kaune. Surengtas tradicinis olimpiečių ir sporto veteranų pagerbimo vakaras. Pastoviai rengiamas Jaunųjų sportininkų, atvykstančių iš Kauno apskrities rajonų, priėmimas LTOK Kauno apskrities taryboje, Lietuvos boksininkų priėmimas pristatant Algirdui Šocikui skirtą parodą, dalyvavimas Lietuvių išeivijai skirtoje konferencijoje. Surengtas Kauno krašto Neįgaliųjų mokymo įstaigų auklėtinių – „Olimpinės vilties“ bičiulių susitikimas su Kauno „Žalgirio“ krepšininkais. Renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Kauno apskrities tarybos iniciatyva surengta respublikinė moksleivių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencija. Pasitelkiant olimpiečius ir sporto veteranus surengtas Lietuvos Olimpinei dienai skirtas minėjimas. Dalyvauta rengiant tarptautinį Ričardo Tamulio bokso turnyrą Kaune, surengtas atvykusių svečių priėmimas sporto muziejuje ir taryboje. Baltijos kelyje pagerbti bėgimo Vilnius–Ryga–Talinas bėgimo dalyviai. Kartu su Lietuvos bėgimo asociacija surengtas jos narių priėmimas taryboje. Surengtas Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinis festivalis, minint tarptautinę žmonių su negalia dieną surengtos neįgaliųjų priėmimas Kauno apskrities taryboje. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos veiklos paminėjimas, surengta tradicinė Kauno m. moksleivių, olimpiečių ir sporto veteranų išvyką į Baltijos kelią. Taryba aktyviai talkino rengiant išvykas į Prienų globos namus bei įvairių jubiliejinių švenčių minėjimus. Organizavo Kauno krašto olimpiečių ir sporto veteranų išvyką pas Vilniaus olimpiečius. Kartu su Kauno mokyklomis organizavo pilietinę–olimpinę akciją ,,Olimpinę ugnelę – į kiekvieno širdelę“. Priėmė Lietuvos sporto muziejų ir sporto kolekcininkų atstovus Taryboje, kartu su Lietuvos lengvosios atletikos federacija organizavo veteranų pagerbimą. Taryba dalyvavo minint Lietuvos automobilių klubo jubiliejų, inicijavo ir kartu su Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Lietuvos mokinių ir studentų sporto centru bei Lietuvos sporto muziejumi surengė Lietuvos mokinių rašinio konkursą tema ,,Pavydas ir puikybė sporte“. Organizavo tradicinę išvyka pas Vilniaus olimpiečius ir sporto veteranus, kartu su sporto muziejumi surengė Lietuvos knygos apie Lietuvos alpinistų pasiektus laimėjimus ir netektis pristatymą, sporto veteranų ekskursiją į Kauno Žalgirio areną, pastoviai globojo ir lankė nelaimes patyrusius olimpiečius ir sporto veteranus bei atliko visą eilę kitų darbų.

Deja, ne viską, kas buvo numatyta ir įsipareigota, pavyko įgyvendinti. Nepavyko visiškai įgyvendinti sumanymo rengiant apskrities rajonų sportinio aktyvumo dienas Kaune, žymiai daugiau vietos savo veikloje taryba turėjo skirti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programai įgyvendinti. Masiškesni ir turiningesni turėtų būti Olimpiniai dienai skirti renginiai. Dažniau mūsų olimpiečiai, aukštų sportinių rezultatų pasiekę sportininkai ir sporto veteranai turėtų lankytis mokymo įstaigose, klubuose ir pan. Tačiau, kaip ir visur, taip ir mūsų darbe stigo laiko, lėšų, savalaikio palaikymo iš kolegų bei rėmėjų.

Kartu noriu pažymėti, kad visi tarybos ir valdybos nariai aktyviai dalyvavo tarybos darbe. Reguliariai buvo rengiami Valdybos posėdžiai, kurių metu buvo numatomi ir tvirtinami būsimi renginiai bei lėšos, aptariami įvykę renginiai. Jokių rimtų kritinių pastabų pareikšta tiek iš tarybos narių, tiek iš pašalinių nebuvo. Finansinių įsiskolinimų taip pat nebuvo. Tarybos pirmininkas nuoširdžiai padėkojo ne tik tarybos nariams, bet ir kitų organizacijų tiek vadovams, tiek jų nariams skyrusiems laiką bei pastangas bendram tikslui pasiekti ir išreiškė įsitikinimą, kad ateityje tęsdami senas tradicijas pagal išgales ieškos tiek lėšų, tiek naujų darbo formų darbui gerinti. 

Apsvarstę Tarybos pirmininko ir Tarybos valdybos narių atliktą keturių metų darbą, tarybos nariai būsimai keturių metų Tarybos pirmininko ir valdybos nario kadencijai patvirtino Prano Majausko kandidatūrą. Valdybos nariais patvirtino Kęsto Joneliūno, Zigmo Kazakevičiaus, Viktoro Krimelio, Ričardo Kviecinsko, Sauliaus Smailio kandidatūras. 

Tarybos pirmininkas Pranas Majauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *